Cập nhật Covid-19

Chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận của MBIE để vận chuyển sản phẩm vì các bộ phận ô tô đã được phân loại là thiết yếu.

Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi.

Cảm ơn bạn và chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong thời gian này.